mércores, 25 de maio de 2022

O PASADO BALEEIRO DE CAIÓN (2ª PARTE)

  O porto caionés era, como o resto da vila, propiedade dos Señores da xurisdicción de Montaos, que en Caión tiñan a súa residencia no chamado Pazo dos Condes de Graxal, construído pola poderosa familia Bermúdez de Castro no século XVI. O título de condesa obtivérao Beatriz Bermúdez de Castro, filla do fundador do convento dos Agustinos, ao casar con Juan Álvarez de Vega, conde de Grajal de Campos (León). 

Ilustración de Belatz dos tempos nos que Caión era un dos portos baleeiros máis importantes do Atlántico. Á esquerda o Pazo de Graxal (Museo do Mar de Caión)

    Este edificio foi en tempos dos seus fundadores e descendentes o centro xuridisccional de Caión e ao seu interior accedían os veciños que pagaban as rendas dos foros. Segundo Marcos Amado, a cambio de ceder o uso do porto aos baleeiros, os Señores de Montaos cobrábanlles unha cantidade monetaria fixa, ademais dunha barrica de graxa e as aletas e a cola de cada balea cazada. No interior do Pazo tamén estivo o cárcere, do que herdou o nome o areal máis próximo, a praia do Cárcere Vello. Conta a lenda que un túnel subterráneo unía o Pazo coa igrexa parroquial de Santa María do Socorro. O túnel seica tiña saída nunha das furnas que dan á praia.

 

Infografía montada de Caión de Marcos E. Amado

   O pago dos tributos aos Señores de Montaos ía xerar moitas astucias dos baleeiros para tratar de eludilos. Exemplo disto foi cando os caioneses remolcaron unha balea ata Malpica en 1607 ou, cando en 1613 Jácome Vidal e o arpoeiro Bartolomé Fernández armaron dúas chalupas en Langosteira (Arteixo), porto que pertencía ao conde de Lemos. Mais os astutos mareantes caioneses non ían lograr os seus propósitos e acabaron por ser sometidos ao devandito tributo.

   O monopolio vasco quebra a partir de 1615, cando todas as compañías foráneas son expulsadas de Galicia e os baleeiros biscaíños e guipuscoanos van para Terranova. A partir de aquí, e unha vez aprendido o oficio, os nosos devanceiros tomarían o relevo definitivamente no litoral galego.

 (CONTINUARÁ...)

mércores, 18 de maio de 2022

O PASADO BALEEIRO DE CAIÓN (1ª PARTE)

  Houbo un tempo no que as baleas que viñan do crepúsculo do mundo, e que asiduamente pasaban por diante dos areais de Bergantiños para quentar o sangue nas costas africanas, eran perseguidas, cunha audacia extraordinaria, polos bravos mariñeiros das vilas de Caión e de Malpica, mariñeiros que, polo que nos conta Felipe Valdés Hansen no seu marabilloso libro Los balleneros en Galicia (Siglos XIII al XX), editado no 2010 pola Fundación Barrié, aprenderan o oficio de baleeiro a carón dos mareantes vascos que, dende a costeira de 1530-1531, cazaban baleas ben preto da súa costa. Da importancia que o porto de Caión tiña naquela altura daba boa conta o Licenciado Molina na súa “Descripción del Reino de Galicia”, publicada en Mondoñedo en 1550: 

Y luego Cayón, do bien se trabaja.

Matar sus ballenas, que no es chica alhaja.

Pues sacan aceite y en gran muchedumbre,

el cual no se come, mas para la lumbre.

Le hace la oliva muy poca ventaja.

 

Costela de balea na Praia das Salseiras de Caión

    Xunto cos normandos, cos que disputan o honor de ser os pioneiros na caza das baleas, e despois de esquilmar o Golfo de Biscaia, na súa persecución dos grandes cetáceos, os baleeiros biscaíños e guipuscoanos empezarían a derramarse pola costa galega a partir de 1530 monopolizando a actividade en boa parte deste século XVI. Era esta unha época na que centenas de mariñeiros de Mutriku, Zarauz, Orio, Lekeitio ou Deba acudían nas súas fráxiles chalupas ata o noso litoral, no que botaban os catro ou cinco meses de inverno que duraba a costeira controlando dende as atalaias, o avistamento dos cetáceos e iniciar a súa persecución… Súbese un atalaya a la punta de una sierra que cae sobre el mar, y de allí ven saltar de lejos cantidad de agua para arriba haciendo mucha espuma, y aún la misma ballena viene la mitad del cuerpo fuera del agua; y así el atalaya da aviso a los marineros, los cuales, armando sus barcas y poniendo dentro mucha cantidad de cuerdas, y en los cabos atados unos dardos arponados, se van a ellas, y tirándolos, como se sienten heridas, van luego muy bravas para lo alto de la mar llevando metidos aquellos arpones, y los pescadores, dando siempre cuerda, las siguen hasta que ya muy desangradas y perdiendo aquella furia, las traen tirando de ellas, donde, haciendo grandes fuegos, hacen de ellas mucho aceite”1

 

Caza dunha balea no século XVII (Museo do Mar de Caión)

    Burela, San Cibrao e Bares, no Cantábrico, e Caión, Malpica e Camelle no Atlántico, convértense, nesa altura, en portos baleeiros por excelencia, nun tempo no que o comercio entre o País Vasco e Galicia, ata daquela baseado no intercambio de ferro biscaíño por sardiñas das rías e viño de Ribadavia, se intensifica notablemente coa graxa da balea que, unha vez licuada, proporcionaba o saín ou aceite dos candís “con que se alumbra la gente común de esta tierra”2.

 

Portos baleeiros galegos no século XVII (Felipe Valdés Hansen)

    O uso máis habitual do saín, que constituía o principal produto das exportacións galegas a Euskadi, era para iluminación con lámpadas e candís, pois ardía sen producir fume nin olor. A carne apenas se consumía nestas terras, mais era exportada a Francia, ao igual que as barbas, un dos poucos materiais flexibles da época que se empregaban en paraugas, armaduras de saias e corsés, bastóns, fustas ou cepillos. Das baleas tamén se aproveitaban os ósos, que se utilizaban como linteis e traveseiros das vivendas dos portos baleeiros. De feito en Caión, segundo as informacións de Paco López e Manel Raposo, na fachada da casa da Cacharola había un óso de balea de case dous metros. O historiador local, o prezado e admirado Marcos Amado, impulsor do Museo do Mar da Confraría, tamén nos contou que “na casa de Luís Ventureira en San Roque había dous ósos; un está dentro da súa propiedade e o outro está agora exposto no colexio. En Caión hai outro grande nun valado existente fronte a miña casa, e tamén están os dous que se poden ver na exposición da confraría”.

 

Vértebra de balea (Museo do Mar de Caión)

   Obtido o monopolio da caza da balea no noso territorio, os baleeiros vascos defenderíano con uñas e dentes ante os competidores foráneos, principalmente franceses, feito que daría pé a numerosos conflitos entre eles, e incluso as súas queixas serían atendidas polo emperador Carlos V que, mediante real cédula emitida na cidade alemá de Worms en maio de 1521, prohibiría aos estranxeiros pescar baleas no litoral galego… “e ahora Jácome Rua escribano en nombre de los procuradores generales de la ciudad de A Coruña y de los vicarios y mayordomos de la Cofradía de Santo Andrés de los Mareantes de dicha ciudad fizieron Relación por una su petición diziendo que de tres o quatro annos a esta parte ciertas naos y galeones de françia venyan a las villas de Malpica y Cayón y otros puertos de la dicha ciudad y trayan mas de seiscientas personas y hazían armadas de diez y doze naos para matar vallenas y estaban allí ocho y diez meses matando las dichas vallenas y demás que encaresçían los bastimentos”3.

    Estes datos amósannos a importancia inmensa da pesca da balea nesta altura nas nosas augas e, revélanos outro gran problema, xa que non ían tardar en aparecer as queixas por parte dos mareantes locais, que en 1534 acusaban aos foráneos de contaminar a auga e espantar a pesca, queixas que os representantes do gremio de mareantes de Santo André, na Coruña, farían chegar ao Rei dicindo que… “la sangre y huesos de las dichas vallenas causaban tan gran hedor que enfizionaba toda la costa del dicho reyno, de manera que los dichos mareantes no allavan que pescar y lo que allavan hera muy poco e syn sabor y hera aberiguado que se hiva a otras partes lo qual hera en dapno universal de todos los dichos mareantes en tal manera quel trato de ello cesaría y más Rentas reales”4.

 

Os traballos do despezamento dunha balea na praia acompáñanse coa gaita, en Cosmographie Universelle de A. Thevet (1574)

    Este conflito, motivado pola escaseza de peixe na costa galega, principalmente de sardiñas, sen ningunha relación coa actividade baleeira, daría pé ao que se pode considerar como a primeira crise pesqueira en Galicia, conflito que en realidade era unha mera cortina de fume para expulsar os baleeiros vascos, quen tiveran que sufrir durante máis dunha década as protestas dos nosos mareantes ata que, despois da paulatina cooperación e entrada dos galegos no negocio, tanto a nivel mercantil como pesqueiro, acabaríanse definitivamente as suspicacias logo de que os biscaíños e guipuscoanos empezaran a contratar mareantes galegos nas súas chalupas e lle ensinaran o oficio de baleeiro.

    Dous daqueles baleeiros vascos, Beltrán de Izaga e Lázaro Segura, naturais da localidade guipuscoana de Getaria, eran asiduos visitantes dos portos de Caión e de Malpica, ao menos dende a costeira de 1595-96 da que, á parte de incluír algúns veciños da vila caionesa nas súas armadas, quedou testemuño dos tratos do Beltrán con gandeiros de Noicela, cos que realizaba os chamados “contratos de carne”, é dicir, a compra de carne de gando vacún para alimentar a súa xente durante os meses que duraba a costeira (tres ou catro vacas ao mes).

   Mais ante a cada vez maior implicación dos mareantes locais e un par de malas costeiras en Caión case seguidas, Beltrán de Izaga non volve a esta parte do Atlántico e mesmo algún mariñeiro seu marcha da vila caionesa a Sevilla, se cadra coa expectativa de pasar a América, ao rematar a costeira de 1601.

    No mes de decembro de 1602 os veciños de Caión, ante ausencia de Beltrán e o conseguinte prexuízo que isto lles causaba, comezaron a organizarse pola súa propia conta co obxecto de evitar que isto se repetira na costeira do ano seguinte (1603-1604). Un dos veciños máis potentados, Jácome Vidal, comprometeuse a prover de… “armazón y pertrechos a los dieciséis mareantes acompañados (dos chalupas), además de pagar el arrendamiento a cambio de recibir un tercio de los beneficios. Todo ello después de haber instado al merino y cobrador de las rentas de la villa, en los meses previos al inicio de la costera, para que arrendase el puerto al citado vasco o cualquier otro capitán de armazón. Tras lo cual, en noviembre de 1603, concertaron con el gobernador de la jurisdicción de Montaos el arrendamiento del puerto durante tres costeras hasta 1606”5.

 

Contrato de arrendamento outorgado polo Marqués de Montaos en favor dos arpoeiros caioneses Jácome Vidal e Bartolomé Fernández (Museo do Mar de Caión)

    En abril de 1604, rematada a primeira das tres costeiras, Jácome Vidal e os veciños organízanse outra vez e, ademais de incluír na sociedade ao seu fillo, dánlle poder para igualarse cos vascos, a semellanza do que fixeran os marantes de Malpica o ano anterior, mais sen ceder o mesmo no reparto das ganancias. Neste contexto non é de estrañar que, no mes de agosto, Beltrán de Izaga traspasase o seu dereito sobre o porto de Malpica a Jácome Vidal, o cal, a finais de 1605, renovaría tamén o arrendamento do porto de Caión por outros tres anos.

 (CONTINUARÁ...) 


 _________________________

1 MOLINA, BARTOLOMÉ SAGRARIO DE (1550): Descripción del Reyno de Galizia y de las cosas notables del, Mondoñedo, páx 72.

2 QUIÑONES, FERNANDO (1968): Las crónicas de mar y tierra, Editorial Ciencia Nueva, Madrid, páx. 9.

3 Arquivo do Reino de Galicia, Fondo Real Audiencia, leg. 1514, n.º 75, fols. 103v-104r.

4 VALDÉS HANSEN, FELIPE (2010): Los balleneros en Galicia (siglos XIII al XX), Fundación Barrié, A Coruña, páx. 147.

5 VALDÉS HANSEN, FELIPE (2010): Los balleneros en Galicia (siglos XIII al XX), Fundación Barrié, A Coruña, páx. 165.

mércores, 11 de maio de 2022

COPLAS QUE CANTABA MARCELINO LOUREIRO, VECIÑO DA CACHADA DE SOANDRES

Coplas cantadas por Marcelino Loureiro, veciño da Cachada (Soandres) marido de Evangelina Zas, e recompiladas nos anos 90 pola súa neta Beatriz Costoya.

 

Evangelina Zas , "Evangelina da Cachada" e o seu marido Marcelino Loureiro (Cortesía de Beatriz Costoya)

Evangelina da Cachada

apenas sabía falar,

ía a gritos polo Coto

arriba la libertad”.


A aldea de Condesuso

ten unha pedra de asento,

onde se sentan os mozos

que veñen perder o tempo.


A aldea de Condesuso

non a pasean chavales,

que a pasean os mozos

con cuchilos e puñales.


De Curros á Millarada

hai un profundo lameiro,

xa lles subarda a lama

por encima do chereillo.


Teño unha herba na horta

que lle chaman a “laverca”,

non tiveches que dicir,

quedaches coa boca aberta.


Teño unha herba na horta

que lle chaman”cidironea”,

para ti falar comigo

douche Dios pouca memoria.


Garavizas vai na leña,

a muller fai o xantar,

a cadela pon os ovos

a galiña vai ladrar.


Miña comadre polo día

veño a que me dea pan.

Meu compadre escaravello,

que fixeches todo o vran?


Indo polo souto abaixo

atopeime cun escaravello.

Dime nena ¿a donde vas?

Vou ver a Paspallás.


Miña nai é unha pobre

e teu pai un vinculeiro.

Vaite d´aí rapás

que non cantas no meu poleiro.


Costureira non a quero,

se ma dan ríome dela, que a quero tecelana.

Ergue un pé e baixa outro

e dormir comigo na cama.


Polo monte o que me queiras,

moito máis che quero a ti.

Todo o día e toda a noite

sempre estou pensando en ti.


Vai calando, vai calando

cara de cañoto seco.

Vai calando, vai calando

que eu contigo non me meto.


Ás ovellas da Revolta

fáltanlles a ghiadeira,

baixade ovellas baixade

ao corral da Castiñeira.


Polo corral do tío Pedro

vai o can do tío Miguel,

leva polainiñas novas

e riviretes de papel.


Na miña vida tal vin,

no areal de Chamín

unha cabra cunha roca

e un castrón cun violín.


Si ti viras o que eu vin,

na feira de Monterroso

vintecinco xastres xuntos

a cabalo dun raposo.


Se queres que vaia e veña,

rapaza ao teu lugar,

as de matar a cadela

que non fai senón ladrar. 

 

A cadela non a mato

que non teño outro can,

se non queres vir á noite

vén e vén pola mañán.


Rapaciña do meu tempo

chamáchesme a min rapaz,

durme comigo unha noite

pola mañán o contarás.

 

martes, 3 de maio de 2022

O MARCO DA ANTA DE ERBOEDO

   “Pedra fita: nome que se atopa en varias localidades e que semella aludir aos menhires da arqueoloxía celto-atlántica, aínda que hai quen o nega. Crese que as pedras fitas eran obxectos de culto; dise que moitas foron destruídas para que os campesiños non levaran a elas as ofrendas; en escrituras da Idade Media cítanse algunhas que servían de fitos ou marcos, e non faltan escritores que crean que moitas pedras fitas foron substituídas a partir do século XVI polos cruceiros galegos”… velaí está a teoría en torno ás pedrafitas que o escritor Eladio Rodríguez (1864-1949) publicou no seu “Breviario enciclopédico. Letras, historias e tradicións populares de Galicia”, libro no que o autor ourensán, que foi un dos corenta membros numerarios fundadores da Real Academia Galega -a cal presidiu entre 1926 e 1934- deixou un eco sobre o cal debemos reflexionar:

Quen sabe quén é, sabe quén pode ser; e quen sabe de ónde vén sabe a ónde pode chegar”.
 
Imaxe do Marco da Anta

    Con esa lección da obra eladiana que facemos propia, hoxe, nesta modesta bitácora, falamos do Megalitismo, un fenómeno que aparece no Neolítico en Europa Occidental e que se caracteriza polos enterramentos en grandes cámaras ou mausoleos, realizadas con pedras fincadas cubertas dunha gran lousa e baixo un gran túmulo de terra con coiraza de seixos ao redor.

    O gran cambio na economía que supuxo o desenvolvemento da agricultura e a domesticación traería consigo importantes transformacións sociais: aumento demográfico, xurdimento dos primeiros asentamentos estables ou aldeas, e xerarquización social con aparición de elites guerreiras. Outras achegas serán a mellora da talla en pedra (machados pulidos, cinceis, aixolas, láminas de silex ou seixo, puntas de frecha), o descubrimento da cerámica, os tecidos e a primeira metalurxia en cobre (Calcolítico 2.500-1.800 AC).

Cartaz informativo do Marco da Anta (Puri Soto)
 
   Dentro do apartado da pedra, os menhires (a palabra de orixe bretón menhir significa “pedra longa” e equivale a pedrafita, pedra fincada) ou pedrafitas forman parte das manifestacións artísticas do Megalitismo e, xunto coas necrópoles de mámoas, os círculos líticos e os aliñamentos, representan a primeira arquitectura monumental, actuando como marcas territoriais na paisaxe e ocupando unha posición moi visible, en lugares altos ou nas proximidades das vías de comunicación. Atendendo á súa forma, tamaño e lugar de emprazamento, atribúenselles distintas interpretacións:

-Pedrafitas nun contexto funerario, que anuncian unha necrópole.
-Pedrafitas de observación astronómica, de enorme relevancia se consideramos a importancia do calendario nas sociedades agrarias.
-Pedrafitas fálico-fecundadoras, con fins relixiosos e rituais relacionadas coa prosperidade e co culto ás pedras.
-Pedrafitas antropomorfas (estelas-menhir), de época mais tardía, representan a mulleres (deusas nai) e guerreiros.

    Na nosa bisbarra contamos co chamado Marco da Anta, menhir que recentemente entrou a formar parte do Parque do Megalitismo da Costa da Morte e que se atopa nos montes de Santa Locaia (373 m), á beira dun antigo camiño na cunca alta do río Anllóns, zona de mananciais e altimetría considerable onde se avistan extensos eidos.

   Ata hai ben pouco, esta pedrafita estaba situada na parroquia arteixá de Loureda, mais, a raíz dos novos deslindes realizados polos Concellos de A Laracha e de Arteixo, actualmente forma parte da parroquia larachesa de Erboedo, moi preto do límite administrativo entre os dous municipios.

   Trátase dun menhir realizado en granito de grao groso, cos lados asimétricos, de 205 cm de altura, 75 cm de ancho na base prismática e 38 cm na punta. No extremo distal presenta un suco de 4 cm de grosor nunha vea de seixo que se aproveitou para realizar unha escotadura pola cara oeste. Conserva catro calzos á vista.
 
   Na Geografía General del Reino de Galicia, Provincia de A Coruña, publicada na segunda metade da década dos anos 20 do século pasado, Carré Aldao menciona este menhir por primeira vez, un monumento megalítico que a veciñanza da zona denomina Marco Grande, Marco do Ramallal, Pedra do Ghicho, Pedra do Carallo e, tamén, Marco da Anta, como recolle nas súas investigacións o arqueólogo Luís Monteagudo, que visitou a devandita pedrafita en 1950 e 1981:

   “Marco da Anta, cota 330, a 600 m SW de la aldea de Santa Locaia (Leocadia) SSW Arteixo. Está en la divisoria de los ayuntamientos de Arteixo y Laracha, divisoria que sigue hacia el SE hasta la Pedra da Cebola, en la que confluyen dichos ayuntamientos y el de Culleredo. El Marco da Anta (pron. d’Anta) mide 2,05 m de alto, y es una laja vertical de granito cóncavo-convexa con tendencia al prisma triangular; su aspecto fálico es debido a que cerca de la punta presenta un surco producido por una veta de cuarzo de 4 cm de ancho, continuando en la cara W por un surco de picadas poco perceptibles. Carré (BRAG 1945, 473) lo sitúa muy vagamente “entre las Mariñas y Bergantiños”!!. Lo hemos visitado hacia 1950, y por segunda vez, y dibujado, el 25/12/1981”.
 
Debuxo do Marco da Anta da autoría do arqueólogo Luís Monteagudo (Anuario Brigantino 2003)

   Segundo a arqueóloga Puri Soto, unha das persoas que máis loitou para poñer en valor o Marco da Anta, a entalladura da que estamos a falar, lembra as que teñen algúns dos ídolos das antas de corredor e se interpreta como un resgo antropomorfo; tamén se ten entendido como unha representación fálica da pedra: na cultura popular a “Pedra do Ghicho” ten un marcado folclore sexual. 
 
   Mais, que mellor que visitala in situ… xa me contaredes!


FONTES:
 
Monteagudo, Luís. Menhires y Marcos de Portugal y Galicia. Anuario Brigantino 2003, n.º 26 (páx. 35-36)
 
Rodríguez, Eladio. Breviario enciclopédico. Letras, historias e tradicións populares de Galicia. Edición de Camilo Fernández Valdehorras. Editorial La Voz de Galicia. A Coruña, 2001.